Polityka bezpieczeństwa informacji

Polityka bezpieczeństwa informacji w KAMED Katarzyna Banach-Grzelec, ul. Bieszczadzka16B, 05-250 Słupno, NIP 825-101-84-44, prowadzącym sklep internetowy medisign.pl (zwany dalej „Sklepem”) zlokalizowanym pod adresem https://medisign.pl/,adres e-mail: kamed.kamed@wp.pl


Niniejsza Polityka bezpieczeństwa, zwana dalej Polityką, została sporządzona w
celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z
wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w
Sklepie, w tym                                  z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r.        w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Definicje:

 1. Administrator
  Danych – Sklep;
 2. Dane osobowe
  – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
  zidentyfikowania osoby fizycznej;
 3. System
  informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, 
  procedur przetwarzania informacji narzędzi programowych zastosowanych w
  celu przetwarzania danych;
 4. Użytkownik –
  osoba upoważniona przez Administratora Danych do Przetwarzania danych
  osobowych;
 5. Zbiór danych
  – każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny
  według określonych kryteriów;
 6. Przetwarzanie
  danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak
  zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
  udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach
  informatycznych;
 7. Identyfikator
  użytkownika – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie
  identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w
  systemie informatycznym (Użytkownika) w razie Przetwarzania danych
  osobowych w takim systemie;
 8. Hasło – ciąg
  znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej
  do pracy w systemie informatycznym (Użytkownikowi) w razie przetwarzania
  danych osobowych w takim systemie;
 9. Uwierzytelnianie
  – działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości
  podmiotu (Użytkownika).

I.
Postanowienia ogólne

 1. Polityka
  dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych w Sklepie, niezależnie
  od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie zbiory ewidencyjne,
  systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane
  w zbiorach danych.
 2. Polityka
  jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w
  siedzibie Administratora.
 3. Polityka
  jest udostępniana do wglądu osobom posiadającym upoważnienie do
  przetwarzania danych osobowych na ich wniosek, a także osobom, którym ma
  zostać nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, celem
  zapoznania się z jej treścią.
 4. Dla
  skutecznej realizacji Polityki Administrator Danych zapewnia:

  1. odpowiednie
   do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i
   rozwiązania organizacyjne;
  2. kontrolę i
   nadzór nad Przetwarzaniem danych osobowych;
  3. monitorowanie
   zastosowanych środków ochrony.
 5. Monitorowanie
  przez Administratora Danych zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in.
  działania Użytkowników, naruszanie zasad dostępu do danych, zapewnienie
  integralności plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz
  wewnętrznymi.
 6. Administrator
  Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i
  zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz
  odpowiednimi przepisami prawa.

II.
Dane osobowe przetwarzane u administratora danych

 1. Dane osobowe
  przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych.
 2. Administrator
  danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z
  poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i
  wolności osób. W przypadku planowania takiego działania Administrator
  wykona czynności określone w art. 35 i nast. RODO.
 3. W przypadku
  planowania nowych czynności przetwarzania Administrator dokonuje analizy
  ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony
  danych w fazie ich projektowania.
 4. Administrator
  danych prowadzi rejestr czynności przetwarzania.

III.
Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

 1. Administrator
  Danych i wszystkie osoby Upoważnione zobowiązane są do przetwarzania
  danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną
  przez Administratora Danych Polityką Bezpieczeństwa, a także innymi
  dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z Przetwarzaniem danych
  osobowych w Sklepie.
 2. Wszystkie
  dane osobowe w Sklepie są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania
  przewidzianych przez przepisy prawa:

  1. w każdym
   wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw
   dla przetwarzania danych;
  2. dane są
   przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty;
  3. dane
   osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych
   celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  4. dane
   osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla
   osiągnięcia celu przetwarzania danych;
  5. dane
   osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  6. czas
   przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do
   celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane
   bądź usuwane;
  7. wobec
   osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny
   zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO;
  8. dane są
   zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.
 3. Za
  naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych
  osobowych uważa się w szczególności:

  1. naruszenie
   bezpieczeństwa Systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane
   osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach;
  2. udostępnianie
   lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego
   nieupoważnionym;
  3. zaniechanie,
   choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym
   ochrony;
  4. niedopełnienie
   obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich
   zabezpieczenia;
  5. przetwarzanie
   Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania;
  6. spowodowanie
   uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie
   Danych osobowych;
  7. naruszenie
   praw osób, których dane są przetwarzane.
 4. W przypadku
  stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych
  Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków,
  mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego
  powiadomienia Administratora Danych.
 5. Do
  obowiązków Administratora Danych w zakresie zatrudniania, zakończenia lub
  zmiany warunków zatrudnienia pracowników lub współpracowników (osób
  podejmujących czynności na rzecz Administratora Danych na podstawie innych
  umów cywilnoprawnych) należy dopilnowanie, by:

  1. pracownicy
   i współpracownicy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich
   obowiązków;
  2. każdy z
   przetwarzających Dane osobowe pracowników i współpracowników był pisemnie
   upoważniony do przetwarzania zgodnie z „Upoważnieniem do przetwarzania
   danych osobowych” – wzór Upoważnienia stanowi Załącznik nr 1 do
   niniejszej Polityki Bezpieczeństwa;
  3. każdy
   pracownik i współpracownik zobowiązał się do zachowania danych osobowych
   przetwarzanych w Sklepie w tajemnicy. „Oświadczenie i zobowiązanie osoby
   przetwarzającej dane osobowe do zachowania tajemnicy” stanowi element
   „Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych”.
 6. Pracownicy
  zobowiązani są do:

  1. ścisłego
   przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia;
  2. przetwarzania
   i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami;
  3. zachowania
   w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
  4. zgłaszania
   incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych oraz
   niewłaściwym funkcjonowaniem systemu.

IV.
Obszar przetwarzania danych osobowych

 1. Obszar, w
  którym przetwarzane są Dane osobowe na obejmuje siedzibę  firmy zlokalizowaną na ul. Bieszczadzkiej
  16B, 05-250 Słupno oraz pomieszczenia biurowe wynajmowane przez firmę
  zlokalizowane na ul. Radzymińskiej 194, 03-674 Warszawa.
 2. Dodatkowo
  obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe, stanowią wszystkie
  komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem
  wskazanym powyżej.

V.
Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia
poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych

 1. Administrator
  Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych
  niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i
  ciągłości Przetwarzanych danych.
 2. Zastosowane
  środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być adekwatne do
  stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów
  i kategorii danych, Środki obejmują:

  1. ograniczenie
   dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie
   do osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą przebywać w
   pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w
   towarzystwie osoby upoważnionej;
  2. zamykanie
   pomieszczeń tworzących obszar Przetwarzania danych osobowych określony w
   pkt IV powyżej na czas nieobecności pracowników, w sposób
   uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich;
  3. wykorzystanie
   zamykanych szafek i sejfów do zabezpieczenia dokumentów;
  4. wykorzystanie
   niszczarki do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane osobowe;
  5. ochronę
   sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz;
  6. wykonywanie
   kopii awaryjnych danych;
  7. ochronę
   sprzętu komputerowego wykorzystywanego u administratora przed złośliwym
   oprogramowaniem;
  8. zabezpieczenie
   dostępu do urządzeń Sklepu przy pomocy haseł dostępu;
  9. Wykorzystanie
   szyfrowania danych przy ich transmisji.

VI.
Naruszenia zasad ochrony danych osobowych

 1. W przypadku
  stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje
  oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw
  lub wolności osób fizycznych.
 2. W każdej
  sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia
  praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia
  zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to
  wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu
  naruszenia. Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 3 do niniejszej polityki.
 3. Jeżeli
  ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o
  incydencie także osobę, której dane dotyczą.

VII.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator
  Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu
  podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z
  wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO.
 2. Przed
  powierzeniem przetwarzania danych osobowych Administrator w miarę
  możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora
  dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

VIII.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego

 1. Administrator
  Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa
  trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której
  dane dotyczą.

 IX.

Postanowienia końcowe

 1. Za niedopełnienie
  obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu pracownik ponosi
  odpowiedzialność na podstawie Kodeksu pracy, Przepisów o ochronie danych
  osobowych oraz Kodeksu karnego w odniesieniu do danych osobowych objętych
  tajemnicą zawodową.


 

 

Strona główna
Sklep
0